ارتباط بازدیدکننده سایت با سئو

ارتباط بازدیدکننده سایت با سئو ارتباط بازدیدکننده سایت با سئو را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. متاسفانه بسیاری از افراد تصور می کنند که هر چه میزان بازدیدکننده یک سایت زیادتر باشد ورودی search بیشتری خواهند داشت و داشتن بازدیدکننده را عاملی برای افزایش سئو سایت خود می دانند. آیا چنین تصوری درست است؟ برای [...]