طراحی سایت یکی از عوامل موفقیت در اینترنت

طراحی سایت یکی از عوامل موفقیت در اینترنت اگر بخواهیم اکثریت کاربران را هنگام بازید از وب سایت مد نظر داشته باشیم طبق آن، میانگین زمانی که کاربران در سایت برای تشخیص مفید بودن یا مفید نبودن آن صرف می کنند و تصمیم می گیرند نیم دقیقه می باشد و تنها شناخت آنها از شما در همین […]