موقعیت فیزیوتراپی های مشهد

اعضای محترم انجمن فیزیوتراپی ایران شعبه استانهای خراسان با توجه به اینکه این برنامه مراحل آزمایشی خود را طی می کند موقتا در این سایت قابل رویت بوده و بدیهی است پس از گذشت آزمایش و تکمیل اطلاعات به سایت www.khpta.com منتقل خواهد شد.
[ready_google_map id=’1′]
ph1  اعضاء هبئت مدبره انجمن
ph2 فیزیوتراپیست آقا
ph3 فیزیوتراپیست خانم