تگ های html

تگ های html

با استفاده از برچسبهای مختلف HTML براحتی می توان ظاهر متنهای نمایشی در صفحات وب را کنترل کرد. تگ های مربوط به آرایش متن عبارتند از:

<b>,</b> : متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت ضخیم نمایش داده می شود.

<u>,</u> : متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت زیرخط دار نمایش داده می شود.

<i>,</i> : متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت کج نمایش داده می شود.

<p>,</p> : از این دو برچسب برای مشخص کردن شروع و خاتمه یک پاراگراف استفاده می شود. با استفاده از ویژگی align این برچسب می توان پاراگراف مورد نظر را در سمت راست یا چپ صفحه نمایش داد.

<br> : از این برچسب تکی برای شروع یک خط جدید استفاده می شود.

<center>,</center> : متن قرار گرفته بین این دو برچسب در وسط خط نمایش داده می شود.

<font>,</font> : از برچسب <font> برای تغییر نوع، رنگ و سایز فونت استفاده می شود. این برچسب دارای سه ویژگی است:

۱- :face : از این ویژگی برای تغییر نوع فونت استفاده می شود.

۲- color : از این ویژگی برای تغییر رنگ فونت استفاده می شود.

۳ – size : از این ویژگی برای تغییر سایز فونت استفاده می شود.

 

<html>
<body>
<b/> این قسمت ضخیم است <b>
<i/> این قسمت کج است <i>
<center/> این قسمت در وسط خط نمایش داده میشود center> r>

<p/> این یک پاراگراف جدید است <p>
 <p />این یک پاراگراف جدید در سمت راست است<p align=”right”>
<p/> این یک پاراگراف جدید در سمت چپ است <p align=”left”>
<br>
<body/>
<html/>

شش سایز مختلف پیش فرض برای فونتها

علاوه بر تعیین سایز فونت بطور صریح، HTML دارای شش برچسب برای تنظیم اندازه فونت می باشد. این برچسبها عبارتند از: 

<h6> ،<h5> ،<h4> ،<h3> ،<h2> ،<h1> متن قرار گرفته بین تگ h1 با بزرگترین سایز، متن قرار گرفته و به ترتیب هر چه تگ ها به شماره های بالاتر می رسند فونت نوشته های مابین این تگ ها کوچکتر می شود.

<html>
<body>
<h1>this is in h1</h1>
<h2>this is in h2</h2>
<h3>this is in h3</h3>
<h4>this is in h4</h4>
<h5>this is in h5</h5>
<h6>this is in h6</h6>
</body>
</html>

نتیجه اجرای این دستورات به شکل زیر خواهد بود:

h1

Html tags

طراحی سایت مشهد